เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ 043-891-621 Fax 043-891-082 รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง 043-891-199

บริการข้อมูล
account_box คณะผู้บริหาร
นายชัยเวศ เกษรรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 094-2940946
นายชัยเวศ เกษรรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 094-2940946
นายแดนไทย โคตรยอด
รองนายกเทศมนตรี ตำบลยางตลาด
โทร : 087-9534116
นายแดนไทย โคตรยอด
รองนายกเทศมนตรี ตำบลยางตลาด
โทร : 087-9534116
นายสุรชัย บัณฑิต
รองนายกเทศมนตรี ตำบลยางตลาด
โทร : 092-9326458
นายสุรชัย บัณฑิต
รองนายกเทศมนตรี ตำบลยางตลาด
โทร : 092-9326458
นายบุญฤทธิ์ อ่อนพรรณา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตำบลยางตลาด
โทร : 089-2797254
นายบุญฤทธิ์ อ่อนพรรณา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตำบลยางตลาด
โทร : 089-2797254
นายอรรถวัฒน์ มณีพันธ์ุ
เลขานุการ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 063-7184999
นายอรรถวัฒน์ มณีพันธ์ุ
เลขานุการ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 063-7184999
account_box สมาชิกสภา เขต 1
นายอัมรินทร์ แฝงจันดา
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 089-4210523
นายอัมรินทร์ แฝงจันดา
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 089-4210523
นายนิยม วีระจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 098-1280898
นายนิยม วีระจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 098-1280898
นายศราวุธ ศีลพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 081-2958023
นายศราวุธ ศีลพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 081-2958023
นางสาวดวงใจ จันทริมา
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 084-95426146
นางสาวดวงใจ จันทริมา
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 084-95426146
นายวัชรพงษ์ นาสมตึก
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 089-4196334
นายวัชรพงษ์ นาสมตึก
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 089-4196334
นายพงศ์วริศ ทองเสน
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 063-4109318
นายพงศ์วริศ ทองเสน
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 063-4109318
account_box สมาชิกสภา เขต 2
นายสุรชาติ ดลอารมย์
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 085-7488494
นายสุรชาติ ดลอารมย์
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 085-7488494
นายสำราญ ภูอ่าว
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 084-3492955
นายสำราญ ภูอ่าว
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 084-3492955
นายขวัญใจ ภูกาสอน
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 092-1474993
นายขวัญใจ ภูกาสอน
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 092-1474993
นายนพพร ดีจันดา
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 080-0670765
นายนพพร ดีจันดา
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 080-0670765
นายทองสุข ภูเด่นใจ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 093-5541355
นายทองสุข ภูเด่นใจ
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 093-5541355
นายบุญเหลือ ภูพิพัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 086-2344294
นายบุญเหลือ ภูพิพัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 086-2344294
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายวีรพล อัศพันธ์
รองปลัดเทศบาลตำบลยางตลาด
โทร : 096-6044173
นายวีรพล อัศพันธ์
รองปลัดเทศบาลตำบลยางตลาด
โทร : 096-6044173
นายอภิรักษ์ สิทธิขวา
รองปลัดเทศบาลตำบลยางตลาด
โทร : 094-5417582
นายอภิรักษ์ สิทธิขวา
รองปลัดเทศบาลตำบลยางตลาด
โทร : 094-5417582
สิบเอกวัชรินทร์ บุบผาเดช
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สิบเอกวัชรินทร์ บุบผาเดช
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายชัชวาลย์ ประนัดทา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชัชวาลย์ ประนัดทา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสมัย สุริสาร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
นายสมัย สุริสาร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
นางสุภาวดี ทรงเดชกล้า
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสุภาวดี ทรงเดชกล้า
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จ่าเอกสายันต์ ยนต์ไชย
หัวหน้าฝ่ายป้องกัน
และรักษาความสงบ
จ่าเอกสายันต์ ยนต์ไชย
หัวหน้าฝ่ายป้องกัน
และรักษาความสงบ
นายเจตดนัย แก้วไวยุฒ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นายเจตดนัย แก้วไวยุฒ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นางอุไล สีดาวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางอุไล สีดาวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นายวัชรพงษ์ ภูบุญลาภ
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
นายวัชรพงษ์ ภูบุญลาภ
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
account_box สำนักปลัด
สิบเอกวัชรินทร์ บุบผาเดช
หัวหน้าสำนักปลัด
สิบเอกวัชรินทร์ บุบผาเดช
หัวหน้าสำนักปลัด
จ่าเอกสายันต์ ยนต์ไชย
หัวหน้าฝ่ายป้องกัน
และรักษาความสงบ
จ่าเอกสายันต์ ยนต์ไชย
หัวหน้าฝ่ายป้องกัน
และรักษาความสงบ
นางสุภาวดี ทรงเดชกล้า
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสุภาวดี ทรงเดชกล้า
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางภัทรานิษฐ์ ภูบรรสุข
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นางภัทรานิษฐ์ ภูบรรสุข
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นายสุกฤษฏิ์ กมลผาด
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน
นายสุกฤษฏิ์ กมลผาด
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน
นายวรจักร ภูอาจ
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน
นายวรจักร ภูอาจ
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน
นางสาวอุลัยวรรณ์ ภูสมนึก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอุลัยวรรณ์ ภูสมนึก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสุนันทา อุ่มอ่อนศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสุนันทา อุ่มอ่อนศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวรานนท์ ภูสอดเงิน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายวรานนท์ ภูสอดเงิน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายวุฒิชัย ภูขันซ้าย
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน
นายวุฒิชัย ภูขันซ้าย
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน
นายจำเนียร ภูต้องศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายจำเนียร ภูต้องศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายดรัสพงศ์ เวียงสงค์
พนักงานขับรถยนต์
นายดรัสพงศ์ เวียงสงค์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวอมรรัตน์ ภูแซมแสง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวอมรรัตน์ ภูแซมแสง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายสุรชัย ภูน้ำเย็น
พนักงานขับรถยนต์
นายสุรชัย ภูน้ำเย็น
พนักงานขับรถยนต์
นายนิวัฒน์ ภูวิจารย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายนิวัฒน์ ภูวิจารย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวิศรุต ผิวผัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวิศรุต ผิวผัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายปุญญพัฒน์ บุญสัตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นายปุญญพัฒน์ บุญสัตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
account_box กองคลัง
นายวีรพล อัศพันธ์
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นายวีรพล อัศพันธ์
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นายกิตติศักดิ์ ไชยพิชิต
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นายกิตติศักดิ์ ไชยพิชิต
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางรัชฎาภรณ์ ภูกาสอน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางรัชฎาภรณ์ ภูกาสอน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางเอมอัชรา อัศพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางเอมอัชรา อัศพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาววิภาภรณ์ ภูสมนึก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาววิภาภรณ์ ภูสมนึก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายบัญชา ภูคงคา
พนักงานขับรถ
นายบัญชา ภูคงคา
พนักงานขับรถ
นางสาวสิริมาส รัตแสนวงษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสิริมาส รัตแสนวงษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางพิชามญชุ์ เงินสง่า
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางพิชามญชุ์ เงินสง่า
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวสุภาวิณี เหล่าทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุภาวิณี เหล่าทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองช่าง
นายชัชวาลย์ ประนัดทา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชัชวาลย์ ประนัดทา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุริยา ภูจีวร
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายสุริยา ภูจีวร
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นางวชิรญาณ์ ภูสายเมือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางวชิรญาณ์ ภูสายเมือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายแดง ภูนาคพันธ์
คนสวน
นายแดง ภูนาคพันธ์
คนสวน
นายอดุลย์ ชัยนาม
นักการภารโรง
นายอดุลย์ ชัยนาม
นักการภารโรง
นายเสถียร อำไพ
พนักงานขับรถ
นายเสถียร อำไพ
พนักงานขับรถ
นายมนัสพงษ์ กุลทลทัศน์
พนักงานขับรถ
นายมนัสพงษ์ กุลทลทัศน์
พนักงานขับรถ
นายทินกร อาจเจริญ
พนักงานขับรถยนต์
นายทินกร อาจเจริญ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาววิมลพร ดลรัตน์
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
นางสาววิมลพร ดลรัตน์
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
นางสาวปัชรียา อาทิตย์ตั้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปัชรียา อาทิตย์ตั้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองการศึกษา
นายวีรพล อัศพันธ์
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายวีรพล อัศพันธ์
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางอุไล สีดาวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
นางอุไล สีดาวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
นายนุกูล สรสันต์
นักสันทนาการชำนาญการ
นายนุกูล สรสันต์
นักสันทนาการชำนาญการ
นางวิมลมาลย์ ดวงลี
ครูชำนาญการ
(หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
นางวิมลมาลย์ ดวงลี
ครูชำนาญการ
(หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
นางรัญจวน จันทรสมบัติ
ครูชำนาญการ
นางรัญจวน จันทรสมบัติ
ครูชำนาญการ
นางอมรรัตน์ ภูเพ็งใจ
ครูชำนาญการ
นางอมรรัตน์ ภูเพ็งใจ
ครูชำนาญการ
นางสาวชยารัตน์ ดีจันดา
ผช.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวชยารัตน์ ดีจันดา
ผช.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางชิราพร ศรีสมศักดิ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางชิราพร ศรีสมศักดิ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางอุไรรัตน์ วิเศษชู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
นางอุไรรัตน์ วิเศษชู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
นางนกแก้ว กองเพชร
ผู้ดูแลเด็ก
นางนกแก้ว กองเพชร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววราภรณ์ นิสังกาศ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววราภรณ์ นิสังกาศ
ผู้ดูแลเด็ก
นางอุทุมพร ภูเฉลียว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางอุทุมพร ภูเฉลียว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางประภัสสร นวนโสภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางประภัสสร นวนโสภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสมัย สุริสาร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสมัย สุริสาร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายธราวุธ ภูถาวร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายธราวุธ ภูถาวร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวกมลวรรณ กึกก้อง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวกมลวรรณ กึกก้อง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายบุญพร้อม กุลชะโมรินทร์
พนักงานขับรถยนต์
นายบุญพร้อม กุลชะโมรินทร์
พนักงานขับรถยนต์
นายศิริชัย ภูคงคา
พนักงานขับรถยนต์
นายศิริชัย ภูคงคา
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวอนันต์ธิตา พันธ์ศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอนันต์ธิตา พันธ์ศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพรพิมล เกตุคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพรพิมล เกตุคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางวลัยลักษณ์ สาริกะภูติ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางวลัยลักษณ์ สาริกะภูติ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นายวัชรพงษ์ ภูบุญลาภ
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
นายวัชรพงษ์ ภูบุญลาภ
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
นายกีรติ ภูโสภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายกีรติ ภูโสภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวธัญลักษณ์ บัวทอง
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ชำนาญงาน
นางสาวธัญลักษณ์ บัวทอง
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ชำนาญงาน
นายพงศกร ติสามัด
นิติกรปฏิบัติการ
นายพงศกร ติสามัด
นิติกรปฏิบัติการ
นายชัชวาล ภูโอบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายชัชวาล ภูโอบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอนงค์ ชินวิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอนงค์ ชินวิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอุษา รัตนศรีวงษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวอุษา รัตนศรีวงษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
account_box กองสวัสดิการและสังคม
นายเจตดนัย แก้วไวยุฒ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นายเจตดนัย แก้วไวยุฒ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
พ.จ.อ.ภัทธร จารุตันติ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
พ.จ.อ.ภัทธร จารุตันติ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาววันเพ็ญ สุโพธิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาววันเพ็ญ สุโพธิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายพีร์นิธิ วินาเสน
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายพีร์นิธิ วินาเสน
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางธิดารัตน์ ภูสอดเงิน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางธิดารัตน์ ภูสอดเงิน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวนุศรา ธัญทะพิพงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวนุศรา ธัญทะพิพงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายปริญญา คงแสนคำ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายปริญญา คงแสนคำ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางมนีรัตน์ สมัตถะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางมนีรัตน์ สมัตถะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
account_box ผู้นำชุมชน
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายชัยเวศ เกษรรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 094-2940946
นายชัยเวศ เกษรรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 094-2940946
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เทศบาลตำบลยางตลาด
E-mail
สารบัญอิเล็กทรอนิกส์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 362