เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ 043-891-621 Fax 043-891-082 รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง 043-891-199

บริการข้อมูล
check_circle วิสัยทัศน์-พันธกิจ
วิสัยทัศน์
"วิสัยทัศน์ "เมืองน่าอยู่ เมืองคนดี เมืองมีความสุข"
พันธกิจ
1. พัฒนาเครษฐกิจแบบพอเพียงเพื่อเอาชนะความยากจน 2. พัฒนาระบบภูมิคุ้มกันเพื่อการปลอดยาเสพติด 3. พัฒนาระบบตรวจสอบเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 4. พัฒนาการบริการให้เกิดความประทับใจ 5. พัฒนาแนวทางการแกไขปัญหาความ้ดือดร้อนของประชาชน 6. พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพและปลอดมลพิษ 7. พัฒนาคุณภาพคนและสังคม
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชัยเวศ เกษรรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 094-2940946
นายชัยเวศ เกษรรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 094-2940946
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เทศบาลตำบลยางตลาด
E-mail
สารบัญอิเล็กทรอนิกส์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 347