เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ 043-891-621 Fax 043-891-082 รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง 043-891-199

บริการข้อมูล
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางวลัยลักษณ์ สาริกะภูติ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางวลัยลักษณ์ สาริกะภูติ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นายวัชรพงษ์ ภูบุญลาภ
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
นายวัชรพงษ์ ภูบุญลาภ
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
นายกีรติ ภูโสภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายกีรติ ภูโสภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวธัญลักษณ์ บัวทอง
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ชำนาญงาน
นางสาวธัญลักษณ์ บัวทอง
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ชำนาญงาน
นายพงศกร ติสามัด
นิติกรปฏิบัติการ
นายพงศกร ติสามัด
นิติกรปฏิบัติการ
นายชัชวาล ภูโอบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายชัชวาล ภูโอบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอนงค์ ชินวิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอนงค์ ชินวิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอุษา รัตนศรีวงษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวอุษา รัตนศรีวงษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชัยเวศ เกษรรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 094-2940946
นายชัยเวศ เกษรรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 094-2940946
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เทศบาลตำบลยางตลาด
E-mail
สารบัญอิเล็กทรอนิกส์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 431