เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ 043-891-621 Fax 043-891-082 รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง 043-891-199

บริการข้อมูล
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายวีรพล อัศพันธ์
รองปลัดเทศบาลตำบลยางตลาด
โทร : 096-6044173
นายวีรพล อัศพันธ์
รองปลัดเทศบาลตำบลยางตลาด
โทร : 096-6044173
นายอภิรักษ์ สิทธิขวา
รองปลัดเทศบาลตำบลยางตลาด
โทร : 094-5417582
นายอภิรักษ์ สิทธิขวา
รองปลัดเทศบาลตำบลยางตลาด
โทร : 094-5417582
สิบเอกวัชรินทร์ บุบผาเดช
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สิบเอกวัชรินทร์ บุบผาเดช
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายชัชวาลย์ ประนัดทา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชัชวาลย์ ประนัดทา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสมัย สุริสาร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
นายสมัย สุริสาร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
นางสุภาวดี ทรงเดชกล้า
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสุภาวดี ทรงเดชกล้า
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จ่าเอกสายันต์ ยนต์ไชย
หัวหน้าฝ่ายป้องกัน
และรักษาความสงบ
จ่าเอกสายันต์ ยนต์ไชย
หัวหน้าฝ่ายป้องกัน
และรักษาความสงบ
นายเจตดนัย แก้วไวยุฒ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นายเจตดนัย แก้วไวยุฒ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นางอุไล สีดาวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางอุไล สีดาวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นายวัชรพงษ์ ภูบุญลาภ
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
นายวัชรพงษ์ ภูบุญลาภ
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชัยเวศ เกษรรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 094-2940946
นายชัยเวศ เกษรรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 094-2940946
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เทศบาลตำบลยางตลาด
E-mail
สารบัญอิเล็กทรอนิกส์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 368