ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง