ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง