ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง