ชื่อเรื่อง : จ้างเครื่องจักรเกรดปรับเกลี่ยล้มกองหินคลุกเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงรอบอาคารตลาดสดหลังเดิม ชุมชนโคกใหญ่ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง