ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำ) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง