ชื่อเรื่อง : ซื้อยางรถบรรทุกขยะพร้อมติดตั้งเปลี่ยนยาง กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง