ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อพันธุ์ไม้พร้อมอุปกรณ์และดินปลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง