ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง)