เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
folder กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : อุษา | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : อุษา | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : อุษา | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : อุษา | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : อุษา | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : อุษา | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ2522
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : อุษา | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ2542
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : อุษา | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ2539 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : อุษา | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : อุษา | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : อุษา | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : อุษา | เปิดอ่าน : 15
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1