เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ 043-891-621 Fax 043-891-082 รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง 043-891-199

บริการข้อมูล
account_box สำนักปลัด
สิบเอกวัชรินทร์ บุบผาเดช
หัวหน้าสำนักปลัด
สิบเอกวัชรินทร์ บุบผาเดช
หัวหน้าสำนักปลัด
จ่าเอกสายันต์ ยนต์ไชย
หัวหน้าฝ่ายป้องกัน
และรักษาความสงบ
จ่าเอกสายันต์ ยนต์ไชย
หัวหน้าฝ่ายป้องกัน
และรักษาความสงบ
นางสุภาวดี ทรงเดชกล้า
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสุภาวดี ทรงเดชกล้า
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางภัทรานิษฐ์ ภูบรรสุข
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นางภัทรานิษฐ์ ภูบรรสุข
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นายสุกฤษฏิ์ กมลผาด
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน
นายสุกฤษฏิ์ กมลผาด
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน
นายวรจักร ภูอาจ
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน
นายวรจักร ภูอาจ
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน
นางสาวอุลัยวรรณ์ ภูสมนึก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอุลัยวรรณ์ ภูสมนึก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสุนันทา อุ่มอ่อนศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสุนันทา อุ่มอ่อนศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวรานนท์ ภูสอดเงิน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายวรานนท์ ภูสอดเงิน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายวุฒิชัย ภูขันซ้าย
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน
นายวุฒิชัย ภูขันซ้าย
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน
นายจำเนียร ภูต้องศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายจำเนียร ภูต้องศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายดรัสพงศ์ เวียงสงค์
พนักงานขับรถยนต์
นายดรัสพงศ์ เวียงสงค์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวอมรรัตน์ ภูแซมแสง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวอมรรัตน์ ภูแซมแสง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายสุรชัย ภูน้ำเย็น
พนักงานขับรถยนต์
นายสุรชัย ภูน้ำเย็น
พนักงานขับรถยนต์
นายนิวัฒน์ ภูวิจารย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายนิวัฒน์ ภูวิจารย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวิศรุต ผิวผัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวิศรุต ผิวผัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายปุญญพัฒน์ บุญสัตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นายปุญญพัฒน์ บุญสัตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชัยเวศ เกษรรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 094-2940946
นายชัยเวศ เกษรรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 094-2940946
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เทศบาลตำบลยางตลาด
E-mail
สารบัญอิเล็กทรอนิกส์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 356