เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ 043-891-621 Fax 043-891-082 รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง 043-891-199

บริการข้อมูล
account_box กองคลัง
นายวีรพล อัศพันธ์
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นายวีรพล อัศพันธ์
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นายกิตติศักดิ์ ไชยพิชิต
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นายกิตติศักดิ์ ไชยพิชิต
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางรัชฎาภรณ์ ภูกาสอน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางรัชฎาภรณ์ ภูกาสอน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางเอมอัชรา อัศพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางเอมอัชรา อัศพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาววิภาภรณ์ ภูสมนึก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาววิภาภรณ์ ภูสมนึก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายบัญชา ภูคงคา
พนักงานขับรถ
นายบัญชา ภูคงคา
พนักงานขับรถ
นางสาวสิริมาส รัตแสนวงษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสิริมาส รัตแสนวงษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางพิชามญชุ์ เงินสง่า
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางพิชามญชุ์ เงินสง่า
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวสุภาวิณี เหล่าทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุภาวิณี เหล่าทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชัยเวศ เกษรรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 094-2940946
นายชัยเวศ เกษรรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 094-2940946
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เทศบาลตำบลยางตลาด
E-mail
สารบัญอิเล็กทรอนิกส์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 378